پرسشنامه سنجش میزان افسردگی

پرسشنامه سنجش میزان افسردگی

ساختن این پرسشنامه، با این انگیزه صورت گرفت تا به آزمونی برای سنجش افسردگی، متناسب با هنجارهای محیط فرهنگی ایران، دست یافت. پرسشنامه سما دارای ۳۰ پرسش است که براساس علائم مختلف افسردگی تنظیم شده است. 

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان