پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای برن رویتر

پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای برن رویتر

پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای برن رویتر جهت بررسی واکنش های آزمودنی در برابر مسائل و پیش آمدهای روزانه زندگی ساخته شده است و از ۱۲۵ سؤال تشکیل شده است. شش جنبه از ویژگیهای شخصیتی را مورد اندازه گیری قرار می دهد و از ۱۶ سال به بالا کاربرد دارد. این آزمون برای هر دو جنس قابل اجرا است.
در ادامه مقیاسهای مورد اندازه گیری در این آزمون و مفاهیم آنها به قرار زیر است
۱- تمایلات روان نژندی (N-B1). رتبه درصدی بالا در این مقیاس نشانگر عصبی بودن فرد و بی ثباتی او از نظر هیجانی می باشد.کسب رتبه درصدی پایین وجود تعادل هیجانی را نشان می دهد.
۲- مقیاس درون گرایی – برون گرایی (B2-S). اخذ رتبه درصدی بالا تمایل به درون گرایی و رتبه درصدی کم تمایل به برون گرایی را نشان می دهد.
۳- مقیاس اکتفا به خود (B3-I). افرادی که در این ویژگی رتبه درصدی بالا می آورند کمتر به همدلیها و تشویقهای دیگران توجه می کنند، نظرات سایرین را نادیده می گیرند و ترجیح می دهند که با خود باشند. برعکس آنهائیکه رتبه درصدی پائین کسب می کنند تنهایی را دوست ندارند و به تشویقهای دیگران اهمیت می دهند و غالباً به دنبال مشاوره هستند.
۴- سلطه گری – سلطه پذیری (B4-D). رتبه درصدی بالا نشانگر سلطه گری و پائین تمایل به سلطه پذیری را نشان می دهد.
۵- اعتماد به نفس (F1-C). اخذ رتبه درصدی بالا نشانگر احساس خود کم بینی و داشتن تصور ناخوشایند از خود و خویشتن پنداری منفی می باشد و دریافت نمره کم، سازگاری با محیط و اعتماد به نفس سالم را نشان می دهد
۶- مقیاس اجتماعی بودن (F2-S). کسب رتبه بالا تمایل به استقلال طلبی، تنهایی و غیر اجتماعی بودن را نشان می دهد و رتبه کم نشانگر اجتماعی بودن و تمایل به زندگی گروهی است.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان