پرسشنامه طرح واره های درمانگر رابرت

پرسشنامه طرح واره های درمانگر رابرت

به منظور ارزیابی طرح واره های درمانگر می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴۶ گویه و ۱۵ طرح واره معیارهای بلندپروازانه، طرح واره برتری طلبی، طرح واره حساسیت به طرد، طرح واره رهاشدگی، طرح واره خودمختاری، طرح واره کنترل، طرح واره قضاوت گرایی، طرح واره گزند و آسیب، طرح واره تایید طلبی، طرح واره مهرطلبی، طرح واره مضایقه گری، طرح واره درماندگی، طرح واره بازداری از هدف، طرح واره ایثارگری افراطی، طرح واره بازداری هیجانی می‌باشد که از پژوهش معتبر رابرت لیهی استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۸۹ مورد تأیید قرار گرفته است