پرسشنامه نگرش های مذهبی

پرسشنامه نگرش های مذهبی

پرسشنامه سنجش نگرش های مذهبی مسلمانان توسط سراج زاده (۱۳۷۷) و بر اساس مدل گلاک و ستارک (۱۹۶۵) با اسلام، بویژه اسلام شیعی تطبیق داده و متناسب شده است. این پرسشنامه دارای ۲۶ عبارت است که چهار بعد (زیر مقیاس) بعد اعتقادی، بعد تجربه ای یا عواطف دینی، بعد پیامدی یا آثار دینی و بعد مناسکی یا اعمال دینی را می سنجد.