پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی (MINQ) باگاروزی (۲۰۰۱)

پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی (MINQ) باگاروزی (۲۰۰۱)

پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی دارای ۴۱ سوال بوده و هدف آن ارزیابی ابعاد صمیمیت زناشویی شامل صمیمیت عاطفی، صمیمت روانشناختی، صمیمت عقلانی، صمیمت جنسی، صمیمت بدنی، صمیمت معنوی، صمیمت زیباشناختی، صمیمت اجتماعی- تفریحی می باشد. روایی و پایایی این ابزار در دو پژوهش در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۹۱ مورد تأیید قرار گرفته است.