پرسشنامه همخوانی شخصیت مشتری با برند – آکتان و چائو (٢٠١۶)

پرسشنامه همخوانی شخصیت مشتری با برند – آکتان و چائو (٢٠١۶)

همخوانی شخصیت مشتری با برند: نسبت دادن ویژگی های شخصیتی انسان به برندهای تجاری موضوعی است که در دهه های اخیر کانون توجه پژوهشگران بوده است از طرفی همخوانی شخصیت مشتری با شخصیت برند از موضوعاتی است که می تواند در ایجاد ارزش ویژه برند نقش اساسی داشته باشد. انجمن بازاریابی آمریکا برند را بدین صورت تعریف می کند: “یک نام، واژه، طرح، نماد یا هر چیز دیگری است که کالا یا خدمت یک فروشنده را از سایر فروشندگان متمایز می کند. محصولاتی که مصرف کنندگان می خرند در بردارنده مفاهیم فردی و اجتماعی است، که آن ها به کمک این مفاهیم روش فکرکردن درباره خودشان را تقویت می کنند و برندها به عنوان یک نشان اجتماعی، برای همخوانی بین برند و خود تصویری مصرف کنندگان و همچنین به عنوان یک عامل انگیزشی در رفتار مصرف کننده عمل می کنند.

به منظور بررسی همخوانی شخصیت مشتری با برند می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر آکتان و چائو (٢٠١۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.