پرسشنامه هواداری از برند – شوکلا و همکاران (٢٠١۵)

پرسشنامه هواداری از برند – شوکلا و همکاران (٢٠١۵)

هواداری از برند: هواداری از برند یک شکل افراطی از وفاداری است مدافع نام تجاری به عنوان کسی که به طور فعال به شما و دیگران توصیه می کند برای او بازاریابی کنید، تعریف شده است. شالتس (٢٠٠٠) نیز هواداران برند را مشتریانی متعهد می داند که دارای پیوندهای عاطفی شدیدی با برند بوده و مشارکت بالایی در خرید و یا پیشنهاد برند به دیگر مشتریان دارند. طرفداران نام تجاری دو دسته اند: هم استخدام شده ها توسط صاحبان نام تجاری و هم کسانی که به طور مستقل از برند طرفداری و حمایت می کنند. طرفداران خود منصوب نام تجاری، به طور جدی از نام تجاری به عنوان یک عشق واقعی حمایت می کنند. آنها رفتار حمایت خود را از طریق هر کسی و بصورت توصیه آشکار نام تجاری به دیگران بیان کنند.

به منظور بررسی هواداری از برند می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر شوکلا و همکاران (٢٠١۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.