پرسشنامه وفاداری برند

پرسشنامه وفاداری برند

وفاداری برند یک تعهد عمیق به خرید مجدد محصول/خدمات یا تشویق به خرید در آینده بطور مداوم است. به منظور سنجش وفاداری برند می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۷ گویه می‌باشد که از پژوهش های یه و همکاران (۲۰۱۶) و لی و همکاران (۲۰۱۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.