پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی

پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی

پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی (MSQ) توسط اسنل و فیشرو والترز (۱۹۹۳) تدوین گردید. این پرسشنامه یک ابزار خودسنجی است که برای اندازه گیری ۱۲ زیر مقیاس، مسائل جنسی انسان طراحی شده است. پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی دارای ۶۰ عبارت می باشد. ابعاد این پرسشنامه شامل حرمت جنسی، اشتغال ذهنی جنسی، کنترل جنسی درونی، آگاهی جنسی، انگیزش جنسی، اضطراب جنسی، قاطعیت جنسی، افسردگی جنسی، کنترل جنسی بیرونی، نظارت جنسی، ترس از رابطه جنسی، رضایت جنسی می باشد. روایی و پایایی این ابزار در پژوهشی در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.