پرسشنامه کمالگرایی هیل

پرسشنامه کمالگرایی هیل

برای ارزیابی کمالگرایی می توان از مقیاس کمالگرایی هیل و همکاران (۲۰۰۴) استفاده کرد. این مقیاس دارای ۵۹ گویه و ۸ خرده مقیاس نظم و سازماندهی، هدفمندی، تلاش برای عالی بودن، معیارهای بالا برای دیگران، نیاز به تایید، تمرکز بر اشتباهات، فشار از سوی والدین و نشخوار فکر می باشد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان