پرسشنامه گرایش به کارآفرینی – جوگاراتنام (۲۰۱۷)

پرسشنامه گرایش به کارآفرینی – جوگاراتنام (۲۰۱۷)

گرایش به کارآفرینی به فرآیندهای راهبردی اشاره دارد که سازمان ها را پایه و اساس تصمیمات و اقدامات راهبردی می کند. با استفاده از تحقیقات پیشین استراتژیک و تحقیقات کارآفرینی، مقیاس های برای اندازه گیری جهت گیری کارآفرینی توسعه یافته اند، و به طور گستردهای مورد استفاده و روابط آنها با متغیرهای دیگر مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین، جهت گیری کارآفرینی نشان دهنده یکی از زمینه های تحقیق کارآفرینی است که از دانش انباشته ای درحال توسعه بهره می گیرد.

به منظور بررسی گرایش به کارآفرینی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۰ گویه و ابعاد نوآوری، ریسک پذیری و پیشتازی می‌باشد که از پژوهش معتبر جوگاراتنام (۲۰۱۷) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۷ مورد تأیید قرار گرفته است.