پرسشنامه سنجش گرایش به یادگیری سازمانی

پرسشنامه سنجش گرایش به یادگیری سازمانی

برای اولین بار در سال ۱۹۰۰ میلادی هنگامی که فردیک تیلور موضوع انتقال یادگیری به دیگر کارکنان را برای افزایش کارایی و بهبود سازمان مطرح کرد، مفهوم یادگیری سازمانی شکل گرفت. اما ریچارد سییرت و جیمز مارچ اولین کسانی بودند که در سال ۱۹۶۳ دو واژه یادگیری و سازمان را در کنار هم قرار داده و یادگیری را به عنوان پدیده ای سازمانی مطرح کردند. سازمان یادگیرنده از مفاهیم نسبتاً جدید مدیریت است که از سالهای آغازین دهه ۱۹۹۰ میالدی توسط دکتر پیتر سنگه، درآمریکا ابداع گردید. اما این ابداع از نوع ابداعاتی نبود که گاه در مدیریت شاهد آن هستیم و پس از مدتی که رواج مییابند رو به افول نهاده و به دست فراموشی سپرده میشوند. بلکه این نظریه در آغاز قرن جدید روز به روز بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. علت این توجه نیز این است که تغییرات محیطی شدیدتر شده است و نیاز به خلق دانشهای جدید و به کارگیری آنها در سازمانها افزایش یافته است.

یادگیری را به گونه های مختلف تعریف کرده اند در تمامی این تعاریف، تغییر رفتار به عنوان اساسی ترین رکن یادگیری قلمداد شده است. فایول و همکارانش یادگیری سازمانی را فرایند بهبود اقدامات از طریق دانش و درک بهتر بیان می کنند. به عقیده کیم یادگیری سازمانی توسعه ظرفیت سازمانی برای انجام اقدامات مؤثر است. به نظر هابر یک موجودیت در صورتی یاد می گیرد که دامنه رفتارهای بالقوه وی از طریق پردازش اطلاعات توسعه یابد. آرجریس بیان میکند که یادگیری سازمانی فرایند شناسایی و تصحیح خطا است. به عقیده دفت یادگیری سازمانی فرآیندی است که طی آن دانش درباره اقدامات، نتیجه و ارتباطات میان سازمان و محیط توسعه می یابد.

به منظور سنجش و ارزیابی گرایش به یادگیری سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۱ گویه می‌باشد که از منبع معتبر لیو و همکاران (۲۰۰۲) استخراج شده‌اند.

از آنجایی که این پرسشنامه، ترجمه یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است، لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

به همین منظور یک پرسشنامه و یک فایل به صورت رایگان و به احترام شما پژوهشگران گرامی، به همراه این فایل عرضه شده است که شیوه ارزیابی روایی سازه، صوری و محتوا را به صورت اصولی و از طریق آزمون های آماری مورد بحث قرار داده است که پژوهشگران می توانند از این فایل و راهنمایی فراهم شده در آن برای بررسی پایایی و روایی ابزار استفاده کنند. همچنین دو مقاله معتبر هم به همراه این فایل عرضه شده است که به بررسی روش های مختلف روایی و پایایی در پژوهش ها پرداخته است.