پرسشنامه ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻛﻠﻮرادو (CLDQ)

پرسشنامه ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻛﻠﻮرادو (CLDQ)

ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮی واقعیت های غیر قابل انکاری هستند که در تمام جوامع و فرهنگها به چشم میخورند. کودکان دارای این مشکلات که عمدتا دچار ناتوانیهای یادگیری هستند، اغلب ظاهری طبیعی دارند و رشد جسمی، قد و وزنشان نشانگر عادی بودن آنان است. آنان از نظر هوشی نیز دارای عقب ماندگی نمیباشند، مانند سایر همسالان خود صحبت کرده و بازی می کنند. با این وجود آنان عمدتاً از نظر درسی در یک یا چند زمینه با مشکل جدی روبرو بوده و بدون بهره گیری از آموزشهای ویژه قادر به ادامه تحصیل نیستند. در مشکلات یادگیری، مهارتها و کارآیی دانش آموز به طور قابل ملاحظه ای پایین تر از سطح مورد انتظار می باشد و با پیشرفت تحصیلی و یا فعالیتهای روزمره که مستلزم به کارگیری این مهارتها هستند تداخل ایجاد می کند و این امر ناشی از نقص در دستگاه‌های حسی- حرکتی و یا اختلالات عصبی نمی باشد. علیرغم اینکه حدود و مختصات مشکلات یادگیری سالهاست که بر متخصصین مربوطه مشخص شده است ولی تشخیص این مشکلات زمان بر بوده و مستلزم مشاهده عملکرد دانش آموز و اجرای مصاحبه تخصصی است. بعبارت دیگر یک ابزار سریع با قدرت تشخیصی بالا تاکنون در اختیار روانشناسان تربیتی و بالینی نبوده است تا براساس آن در زمانی کوتاه نسبت به غربالگری دانش آموزان از لحاظ ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮی اقدام کنند. توجه به همین خلاء ابزاری در حوزه ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮی بود که ویلکات و همکاران (۲۰۱۱) را به طراحی و ساخت پرسشنامه ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮی کلورادو (CLDQ) ترغیب کرد. 

این پرسشنامه برای غربالگری و شناسایی کودکانی که مشکل یادگیری دارند، ساخته شده است. ابزار مذکور، ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮی را در پنج عامل خواندن، حساب کردن، شناخت اجتماعی، اضطراب اجتماعی و مشکلات فضایی طبقه بندی می کند و از خصیصه های روان سنجی مطلوبی برخوردار است. ویلکات و همکاران (۲۰۱۱) در نخستین گام CLDQ را در هشت حوزه خواندن، حساب، توجه/بیش فعالی، اضطراب، افسردگی، کارکرد اجتماعی، توانایی فضایی، و حافظه طراحی کرده بودند ولی یافت ههای حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی پنج عامل همبسته ولی مجزا را آشکار ساخت. این عوامل عبارتند از خواندن، حساب، شناخت اجتماعی، اضطراب اجتماعی و مشکلات فضایی. بنابراین پرسشنامه توسط ویلکات و همکاران (۲۰۱۱) تهیه شده و مشکلات یادگیری را متشکل از پنج عامل اساسی خواندن، حساب کردن، شناخت اجتماعی، اضطراب اجتماعی و عملکردهای فضایی می داند که موجب ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮی می شوند. این پرسشنامه که از ۲۰ آیتم تشکیل شده است، توسط والدین دانش آموزان تکمیل می شود. در پژوهشی در سال ۱۳۹۰ روایی و پایایی این ابزار مورد تأیید قرار گرفته است.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان