پرسشنامه گرایش به بازاریابی در بازارهای صادراتی – کادوگان و همکاران (۲۰۰۶)

پرسشنامه گرایش به بازاریابی در بازارهای صادراتی – کادوگان و همکاران (۲۰۰۶)

گرایش به بازاریابی: جهت گیری بازار دارای وضعیت مهم با توجه به واقعیت بازارهای داخلی و بازارهای بین المللی است و با توجه به افزایش نیاز شرکت برای تولید و انتشار اطلاعات بازار برای شرکت بازار محور می تواند در درک نیازها و خواسته های مشتریان در بازار هدف بپردازد.

به منظور سنجش و ارزیابی گرایش به بازاریابی در بازارهای صادراتی شرکت می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر کادوگان و همکاران (۲۰۰۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.