پرسشنامه گرایش به مصرف مشروبات الکلی

پرسشنامه گرایش به مصرف مشروبات الکلی

به منظور بررسی گرایش به مصرف مشروبات الکلی می توان از پرسشنامه محقق ساخته نیکخواه و همکاران (۱۳۹۴) که بر اساس نظریه فیش باین و آیزن و آلپورت می باشد و سه بعد شناختی و عاطفی و رفتاری را مورد سنجش قرار می دهد استفاده کرد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان