ﻣﻘﻴﺎس ﻧﮕﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮی

ﻣﻘﻴﺎس ﻧﮕﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮی

ﻣﻘﻴﺎس ﻧﮕﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮی (ﺳﺎﻟﻜﻮﺳﻜﻴﺲ و ﻫﻤﻜﺎران، ۲۰۰۰) ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ ﺧﻮدﮔﺰارﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎورﻫﺎی ﻓﺮد را درﺑﺎره ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮی ﻣﻲ ﺳﻨﺠﺪ.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان