پرسشنامه رایگان توانایی های شناختی نجاتی (۱۳۹۲)

پرسشنامه رایگان توانایی های شناختی نجاتی (۱۳۹۲)

نجاتی (۱۳۹۲) پرسش نامه توانایی های شناختی را با هدف ارزیابی هفت عامل مجزا (حافظه، توجه انتخابی و کنترل مهاری، تصمیم گیری، برنامه ریزی، توجه پایدار، شناخت اجتماعی و انعطاف پذیری شناختی) طراحی کرد. این آزمون شامل ۳۰ سوال است. این پرسشنامه که به صورت سه مطالعه مقطعی مجزا اجرا شد، یک هزار و ۹۵ نفر (۴۴۴ مرد و ۶۵۱ زن) برای تکمیل نسخه ابتدایی پرسشنامه به منظور تحلیل عامل اکتشافی، ۵۰ نفر در مطالعه آزمون –باز آزمون با فاصله سه هفته تا یک ماه به منظور پایایی پرسش نامه و ۱۸۱ سالمند و ۲۲۴ جوان برای بررسی روایی تمیز پرسش نامه شرکت کردند. برای تحلیل داده ها،از آزمون تحلیل عاملی، کومولوگروف اسمیرنف،آزمون پیرسون و آزمون تی استفاده شد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.