پرسشنامه رضایت زناشویی هادسون (IMS)

پرسشنامه رضایت زناشویی هادسون (IMS)

شاخص رضایت زناشویی که توسط هادسون (۱۹۹۲) تهیه شده است، یک ابزار ۲۵ سؤالی است که برای اندازه گیری میزان، شدت یا دامنه مشکلات زن و شوهر در رابطه ی زناشویی تدوین شده است. روایی و پایایی این ابزار در چندین پژوهش مورد تأیید قرار گرفته است.