پرسشنامه رایگان مزیت رقابتی حسینی (۱۳۹۰)

پرسشنامه رایگان مزیت رقابتی حسینی (۱۳۹۰)

به منظور بررسی مزیت رقابتی می توان از پرسشنامه مزیت رقابتی حسینی (۱۳۹۰) استفاده کرد که دارای ۱۷ گویه و ابعاد مزیت مشهود، مزیت پایدار، مزیت پویا، مزیت متجانس و مزیت مرکب می باشد. روایی و پایایی این ابزار مورد تأیید قرار گرفته است.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان