پرسشنامه رایگان نظریه ضمنی هوش عبدالفتاح و ییتس (۲۰۰۶)

پرسشنامه رایگان نظریه ضمنی هوش عبدالفتاح و ییتس (۲۰۰۶)

پرسشنامه ۱۴ گویه ای باورهای ضمنی هوش دویک دارای دو بعد است. ۷ گویه آن مربوط به ذاتی (هویت) بودن هوش و ۷ گویه دیگر مربوط به افزایشی (انعطاف پذیر) بودن هوش است.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.