پرسشنامه کمرویی چیک – بریگز (RSS)

پرسشنامه کمرویی چیک – بریگز (RSS)

مقیاس بازبینی شده کمرویی چیک و باس (چیک و بریگز) یک آزمون ۱۴ ماده ای است که توسط چیک و باس (۱۹۹۰) طراحی شده است. ماده ها در یک مقیاس ۵ ماده ای نمره گذاری شده است. نمره بالا بیانگر میزان بالاتر کمرویی و خجالتی بودن آزمودنی می شود. این پرسشنامه دارای سه بعد کمبود قاطعیت و فقدان اعتماد به نفس، پریشانی و اجتناب اجتماعی و محدوده کمرویی در ارتباط با افراد غریبه می باشد. روایی و پایایی این ابزار در دو مطالعه در سال های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۹ مورد تأیید قرار گرفته است.