پرسشنامه سنجش و ارزیابی تعهد سازمانی لابامدین و همکاران (۲۰۰۷)

پرسشنامه سنجش و ارزیابی تعهد سازمانی لابامدین و همکاران (۲۰۰۷)

تعهد کاری نوعی تمایلی عاطفی مثبت نسبت به رعایت حقوق دیگران در قالب قواعد اخالقی پذیرفته شده در کار است . دست یابی به تعهد کاری در کارکنان، ارزش افزوده ای است که سازمان را تعالی می بخشد و منابع انسانی را در روال معقول و هدفمند به پیش می برد . تعهد د ارای سه بعد هنجاری، عاطفی و مستمر است که شناخت آنها در ترویج تعهد نقش بسزایی دارد.

مودی و همکارانش (۱۹۷۹) تعهد سازمانی را قدرت و مقدار هویتی که هر فرد با سازمانش احساس می کند تعریف کرده اند. تعهد سازمانی عبارت است از وابستگی یا دلبستگی احساس شده فرد با سازمانش. موضوع مشترک در تعاریف گوناگون از تعهد سازمانی ، اصطلاح وابستگی، پیوستگی یا پیوند بین فرد و سازمان است. تعهد سازمانی مبین نیرویی است که فرد را ملزم میکند تا در سازمان بماند و با تعلق خاطر، جهت تحقق اهداف سازمانی کارهایی را انجام دهد؛ یعنی تعهد سازمانی با مجموعهای از رفتارهای مولد و سازنده همراه است. فردی که تعهد سازمانی بالایی دارد، در سازمان باقی میماند، اهداف آن را میپذیرد و برای رسیدن به آن اهداف از خود تلاش زیاد و حتی ایثار و فداکاری نشان میدهد. به عبارتی، تعهد سازمانی رفتارهای افراد را تحت تأثیر قرار میدهد.

تعهد مبین احساس هویت و وابستگی فرد به سازمان است. هیچ سازمانی نمیتواند بدون تعهد و تلاش کارکنان موفق گردد. کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند، نظم بیشتری در کار خود دارند و مدت بیشتری در سازمان میمانند و کار میکنند. مدیران باید تعهد و پایداری خود و کارکنان به سازمان را حفظ کنند و پرورش دهند. درواقع، یکی از عوامل مؤثر بر عملکرد نیروی انسانی در سازمانها، داشتن تعهد سازمانی است.

به منظور بررسی میزان تعهد سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۵ گویه و دارای ابعاد غرور، اهداف و مشارکت می‌باشد که از پژوهش معتبر لابامدین و همکاران (۲۰۰۷) استخراج شده‌اند.

از آنجایی که این پرسشنامه، ترجمه یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است، لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

به همین منظور یک پرسشنامه و یک فایل به صورت رایگان و به احترام شما پژوهشگران گرامی، به همراه این فایل عرضه شده است که شیوه ارزیابی روایی سازه، صوری و محتوا را به صورت اصولی و از طریق آزمون های آماری مورد بحث قرار داده است که پژوهشگران می توانند از این فایل و راهنمایی فراهم شده در آن برای بررسی پایایی و روایی ابزار استفاده کنند. همچنین دو مقاله معتبر هم به همراه این فایل عرضه شده است که به بررسی روش های مختلف روایی و پایایی در پژوهش ها پرداخته است.