پرسشنامه سنجش و ارزیابی تعهد سازمانی لینز ۲۰۰۳

پرسشنامه سنجش و ارزیابی تعهد سازمانی لینز ۲۰۰۳

متغیری که در رفتار سازمانی اهمیت ویژه ای پیدا کرده است، “تعهد سازمانی” می باشد. تعهد سازمانی نوعی تمایل عاطفی مثبت به سازمان است که اخیرا توجه روانشناسان صنعتی را به خود جلب کرده است. در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری می کند و تمام تالش خود را در جهت رسیدن به اهداف سازمان سوق می دهد. واژه تعهد سازمانی همچنان که وایت تعریف کرده است ، معین کننده سه عرصه مهم از احساس یا رفتار مربوط به فردی است که در سازمان مشغول به کار است . این سه عرصه مهم رفتاری عبارتند از: اعتقاد به سازمان و پذیرش اهداف و ارزش هایش، تمایل به عضویت در سازمان و تمایل به انجام سعی و تالش برای سازمان و رای انچه که در قراردادش با سازمان درج گردیده است.

تعهد سازمانی نوعی وابستگی عاطفی به سازمان است به گونه ای که کارکنان به شدت متعهد، هویت خود را از سازمان می گیرند، در سازمان مشارکت دارند و از عضویت در سازمان لذت می برند. پورتر و همکارانش تعهد سازمانی را پذیرش ارزش های سازمان و درگیرشدن در سازمان تعریف کرده اند، به اعتقاد آنها معیارهای اندازه گیری تعهد سازمانی شامل انگیزه بالا، قبول سازمان و پذیرش اهداف آن، آمادگی برای تلاش فراوان و علاقه مندی برای حفظ عضویت در سازمان است. تعهد سازمانی می تواند پیامدهای مثبت بسیاری داشته باشد. کارکنانی که تعهد بالایی دارند، نظم بیشتری در کار خود دارند، مدت بیشتری در سازمان می مانند و بیشتر کار می کنند. مدیران باید تعهد و پایبندی کارکنان به سازمان را حفظ کنند. پورتر در پژوهشی که درباره عوامل مؤثر بر ترک خدمت انجام داده است، نشان می دهد با بررسی تعهد سازمانی با دقت بیشتری می توان احتمال استعفا را پیش بینی کرد. مطالعه بارن و همکارانش نشان داده است که عواملی از قبیل مسئولیت فردی، تکرارپذیری کار، فرصت برای ارتقای شغلی، وجود فرصت های شغلی جایگزین، سن، سابقه، جنسیت و رضایت از سرپرست از عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی محسوب می شوند.

به منظور بررسی میزان تعهد کارکنان به سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۷ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر لینز (۲۰۰۳) استخراج شده‌اند.

از آنجایی که این پرسشنامه، ترجمه یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است، لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

به همین منظور یک پرسشنامه و یک فایل به صورت رایگان و به احترام شما پژوهشگران گرامی، به همراه این فایل عرضه شده است که شیوه ارزیابی روایی سازه، صوری و محتوا را به صورت اصولی و از طریق آزمون های آماری مورد بحث قرار داده است که پژوهشگران می توانند از این فایل و راهنمایی فراهم شده در آن برای بررسی پایایی و روایی ابزار استفاده کنند. همچنین دو مقاله معتبر هم به همراه این فایل عرضه شده است که به بررسی روش های مختلف روایی و پایایی در پژوهش ها پرداخته است.